Nationalparker och Naturreservat

Idag finns framförallt två sätt att skydda natur i Sverige: som nationalpark eller naturreservat
Fotograf: Marie Landergren. 

Nationalpark är det starkaste skyddet. Det ges bara till ett mindre antal natursköna och mycket värdefulla områden. Tillsammans bildar nationalparkerna en helhet av naturtyper som är typiska och unika för Sverige. Genom att skydda dem kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. I Sverige finns det 30 nationalparker, och av dem ligger 8 i Norrbotten. Norrbottens nationalparker är de äldsta och de största i Sverige.

Marken i nationalparker ägs alltid av staten och det är riksdagen som fattar beslut om bildandet. Naturvårdsverket har det centrala ansvaret medan länsstyrelserna eller särskilda stiftelser sköter den praktiska förvaltningen.

Innan du besöker en nationalpark måste du ta reda på vilka regler som gäller just där. Information om regler hittar du på nationalparkernas gemensamma webbplats och på världsarvet Laponias webb. 

 För mer information: 

www.sverigesnationalparker.se

Fotograf: Jan Gustavsson. 

Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur och de utgör den största andelen av den skyddade naturen i Sverige. Naturreservaten avsätts för att värna och vårda våra fjäll, skogar, vattendrag, betesmarker och skärgårdar i syfte att uppnå Sveriges miljömål och en hållbar utveckling i enlighet med FN:s Agenda 2030.

Exempel på skäl för att bilda naturreservat:
• bevara den biologiska mångfalden
• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
• tillgodose behov av områden för friluftslivet

Det finns cirka 5 000 naturreservat i Sverige och drygt 400 av dem ligger i Norrbotten. Den största ytan utgörs av naturreservat i fjällvärlden.

Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat efter samråd med markägare och andra berörda. Marken kan vara offentligt eller privat ägd. (Källa Skogssällskapet). 

 För mer information:

 www.lanstyrelsen.se

- Tips! Använd kartverktyget Skyddad natur som finns på Länsstyrelsens hemsida att ladda ned kostnadsfritt. Här hittar du information om alla naturreservat och nationalparker och annan skyddad natur.